สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ นักเรียนนักศึกษาใหม่ศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
   
ผุ้รับผิดชอบ แผนกวิชาการขายและการตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ 04 มิถุนายน 2558 ถึง 04 มิถุนายน 2558
สถานที่ดำเนินการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นสภาพการทำงานจริงของสถานประกอบการ
2.เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ค่าใช้จ่าย 16,000.00 บาท
ผลที่ได้รับ นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงการทำงานตามสาขาวิชา
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษา
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 22 กันยายน 2558  แหล่งที่มา : ผู้ดูแลระบบ| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : ผู้ดูแลระบบ