สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ โครงการอบรมผู้ดูแลระบบภายในหน่วยงาน
   
ผุ้รับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ระยะเวลาดำเนินการ 14 กันยายน 2558 ถึง 14 กันยายน 2558
สถานที่ดำเนินการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารใหม่เทคนิคอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลระบบภายในหน่วยงานสามารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ได้
2. เพื่อเป็นกลไกส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในและรองรรับการประเมินภายนอกของสถานศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาและประเมินสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบประกันคุณภาพ
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัยฯให้กับบุคคลภายนอกรับทราบ
ค่าใช้จ่าย 2,000.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1. บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
2.วิทยาลัยฯ มีบุคลากรทางการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาและขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ลดจำนวนเอกสารในการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการเรียนการสอน ช่วยลดการใช้กระดาษ (Papertess) ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ผุ้เข้าร่วมโครงการ หัวหน้างาน,หัวหน้าแผนกวิชา และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลระบบภายในหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 02 ตุลาคม 2558  แหล่งที่มา : ผู้ดูแลระบบ| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : ผู้ดูแลระบบ