สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ โครงการสร้างพลังขับเคลื่อน ปีแห่งการสร้างคุณค่า ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
   
ผุ้รับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ระยะเวลาดำเนินการ 11 กันยายน 2558 ถึง 11 กันยายน 2558
สถานที่ดำเนินการ หอประชุม โรงอาหารชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาให้กับผู้เข้ารับการอบรม และสามารถนำไปขยายผลต่อให้กับเพื่อนร่วมห้องและบุคคลที่ตนรู้จัก
2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
3. เพื่อเป็นแหล่งบริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
4. เพื่อเป็นช่องทางให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการสมัครงาน
ค่าใช้จ่าย 10,400.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถนำข้อมูลและประโยชน์ที่ได้รับไปถ่ายทอด และแนะนำให้กับผู้คนรอบข้างได้เห็นถึงประโยชน์ของศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าหาข้อมูลและติดต่อทางสถานประกอบการได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ www.v-cop.net เพื่อเป็นช่องทางในการหาแหล่งสมัครงาน
3. นักเรียน นักศึกษา สามารถสืบค้นรายละเอียดของสถานประกอบการที่ต้องการจ้างงานได้โดยตรง
4. นักเรียน นักศึกษา สามารถเลือกสมัครงานได้ทั้งแบบเต็มเวลา และงานระหว่างเรียนได้
ผุ้เข้าร่วมโครงการ 1. ครูที่ปรึกษา
2. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 02 ตุลาคม 2558  แหล่งที่มา : ผู้ดูแลระบบ| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : ผู้ดูแลระบบ