Sizlerin memnuniyetini garanti eden en iyi bedava porno videoları arıyorsanız, daha fazla arama, çünkü hepsi burada! Zevkiniz için, seksi sarışınlardan garip Asyalılara, ateşli bebeklerden azgın olgun kadınlara kadar ihtiyacınız olan her bedava porno kategorilerine sahibiz, hepsi burada!
นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      
(this.visibledivtop+5)){ this.visiblediv.style.top=parseInt(this.visiblediv.style.top)-5+"px" this.hiddendiv.style.top=parseInt(this.hiddendiv.style.top)-5+"px" setTimeout(function(){scrollerinstance.animateup()}, 50) } else{ this.getinline(this.hiddendiv, this.visiblediv) this.swapdivs() setTimeout(function(){scrollerinstance.setmessage()}, this.delay) } } pausescroller.prototype.swapdivs=function(){ var tempcontainer=this.visiblediv this.visiblediv=this.hiddendiv this.hiddendiv=tempcontainer } pausescroller.prototype.getinline=function(div1, div2){ div1.style.top=this.visibledivtop+"px" div2.style.top=Math.max(div1.parentNode.offsetHeight, div1.offsetHeight)+"px" } pausescroller.prototype.setmessage=function(){ var scrollerinstance=this if (this.mouseoverBol==1) setTimeout(function(){scrollerinstance.setmessage()}, 100) else{ var i=this.hiddendivpointer var ceiling=this.content.length this.hiddendivpointer=(i+1>ceiling-1)? 0 : i+1 this.hiddendiv.innerHTML=this.content[this.hiddendivpointer] this.animateup() } } pausescroller.getCSSpadding=function(tickerobj){ if (tickerobj.currentStyle) return tickerobj.currentStyle["paddingTop"] else if (window.getComputedStyle) return window.getComputedStyle(tickerobj, "").getPropertyValue("padding-top") else return 0 }

Untitled Document

.:: ข่าวบอกเล่าชาววิษณุ ::.

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมกราคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มกราคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมกราคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประประจำเดือนมกราคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
  สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
  พิธีเปิดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
  โครงการบริจาคโลหิต
  โครงการอาชีวศึกษาคุณธรรม
  งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
  งานประชุมวิชาการองค์การนักวืชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
  ประเพณีลอยกระทง
  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
  วันคล้ายวันถาปนาวิทยาลัย
  จากวันวานที่พากเพียร สู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ
  การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ละโว้เกมส์
  พิธีเปิดกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ละโว้เกมส์
  โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
  ละโว้เกมส์
  โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
  โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
  ิพิธีถวายพระพร เนื่ีองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  โครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดชุดการสอน
  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง น้อมถวายเป็นพระราชกุศล
  พิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
  โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ PLC กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนักเรียนนักศึกษาในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
  พิธีหล่อเทียนพรรษา
  อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
  โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2562
  มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด
  โครงการประกวดคนพันธ์ R
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการสอนอาชีพ
  โครงการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
  โครงการบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์พี่น้อง
  พิธีไหว้ครู
  ประกวดพานไหว้ครู
  โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%
  โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "สืบสาน รักษา ต่อยอด"
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  วันงดสูบบุหรี่โลก
  โครงการประชุมองค์การวิชาชีพสมัยสามัญ
  ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "อาชีวะพร้อมใจ เทิดไท้องค์ราชัน"
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
  ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
  พีธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  กีฬาสานสัมพันธ์ครูอาชีวะลพบุรี
  การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด
  โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด
  โครการอบรมการวัดผลและประเมินผลสำหรับครูผู้สอน
  รณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒
  สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ นักเรียนนักศึกษา
  งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
  พิธีเปิดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้น
  สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
  พิธีเปิดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
  พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้ืนฐาน
  การคัดเลือกและจัดแสดงผลงานธุรกิจของทีมธุรกิจดีเด่น
  วันพ่อแห่งชาติ
  พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๓ สี)
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
  ประเพณีลอยกระทง
  โครงการอบรมหลักสูตร Train the trainer Oracle Java Fundametal
  การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ ๒๑/๒๕๖๑
  โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ
  โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ
  วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียน PLC
  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ 1 ตุลาคม 2561
  จากวันวานที่พากเพียร สู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ
  น้อมคาระวะมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
  การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12
  แข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว ปี ๒๕๖๑
  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC
  โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการเขียนโครงการ 5 แผนดี 5 แผนเก่ง
  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ
  โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
  พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  หนังสือพิมพ์แสงธานี ปีที่ 25 ฉบับที่ 610
  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งน้อมถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10
  พิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
  โครงการ "อินทรีห่วงใย ปลอดภัยไว้ก่อน"
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนักเรียนนักศึกษาในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
  ประกวดกิจกรรมดนตรีโฟล์คซอง
  ประกวดกิจกรรมดนตรีสตริง
  โครงงานวิทยาศาตร์ สมาคมวิทยาศาตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่
  โคงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
  โครงการเยาวชนเทคนิค ห่างไกลยาเสพติด
  ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  พิธีบายศรีสู่ขวัญ
  พิธีมอบทุนการศึกษา
  พิธีไหว้ครู
  ประกวดพานไหว้ครู
  โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษา
  โครงการบริจาคโลหิต
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการครูที่ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา
  พิธีมอบเครื่องยนต์ อีซูซุ ๑.๙ ดีดีไอ บลูเพาว์เวอร์และชุดสาธิตระบบรถยนต์เื่พื่อการศึกษา
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  โครงการอบรมการเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  ประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัว) สืบสานวัฒนธรรมย้อนรอยบุพเพเมืองละโว้
  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  โครงการส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัย นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  วันมาฆบูชา
  ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
  รำบวงสรวงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  รณรงค์แต่งไทยงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  แสดงผลงานศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์
  พิธีมอบโล่ ๓ นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  การจัดการอาชีวศึกษาในยุคใหม่ตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2561
  โครงการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560
  โครงการนักเรียนนักศึกษาพบสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา
  บริจาคโลหิต
  ท่านย้ายมาเราดีใจ
  ติว V-net
  ท่านย้ายมาเราดีใจ
  โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
  ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
  การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
  คณะครูเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  พีสะเดิด เล่นไป คุยไป นำน้องห่างไกลสิ่งเสพติด
  ประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม"
  พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต
  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
  จากวันวานที่พากเพียร สู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ
  โครงการศึกษาดูงาน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  กีฬาสีต้านภัยยาเสพติด
  โครงการตรวจสอบและติดตามพัฒนาระบบบัญชี และ GFMIS
  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
  โครงการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
  โครงการความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมวิชาชีพนักศึกษา
  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากร
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสถานรศึกษาคุณธรรม
  โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบน Raspberry Pi
  โครงการเรียนรู้สู่นักธรรม ตรี โท เอก และโครงการแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
  โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
  โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำสิ่งประดิษฐ์
  โครงการอบรมความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมระบบราง
  โครงการให้ความรู้ทักษะการปฎิเสธเพื่อป้องกันยาเสพติด
  โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  อบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สู่การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
  ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
  โครงการอบรมความรู้พื้นฐานในการออกแบบวิศวกรรมสายส่ง
  ออกกำลังกายประกอบเสียงดนตรี
  หลักธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ปัจฉิมนิเทศนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแบบเข้มก่อนจบการศึกษา
  ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู ประเทศอินโดนีเซีย
  อบรมพัฒนานักเรียน นักศึกษาแกนนำ
  แข่งขันเซปักตระกร้อเชื่อมคาวมสัมพันธ์
  วันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ.๒๕๖๐
  กิจกรรมสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
  กิจกรรมสวดมนต์ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
  ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  นักเรียนนักศึกษาพบสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา
  การประชุมสมาชิกพฤษศาสตร์โรงเรียน อาชีวศึกษาภาคกลาง
  ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
  นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  กิจกรรมถวายความอาลัยและแปรอักษรแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  รวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
  การประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ
  ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
  "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฎิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
  พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
  จากวันวานที่พากเพียร สู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ
  การออกกำลังกายประกอบเสียงดนตรี
  ชมรมคนรักในหลวง
  ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
  กีฬาสี ต้านภัยยาเสพติด
  โครงการวัฒนธรรม
  โครงการ การสร้างเสริมทักษะอาชีพเยาวชนสู่พลเมืองอาเซียน
  โครงการแข่งขันสะกดคำไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
  สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจ แห่เทียน เวียนความดี
  การประกวดโครงงานวิทยาศาสรต์
  กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
  พิธีมอบทุนการศึกษา
  ภูมิปัญญาไทย "กระท้อนแช่อิ่ม"
  บายศรีสู่ขวัญและสานสัมพันธ์พี่น้อง
  ประกวดพานไหว้ครู
  พิธีไหว้ครู
  การพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ e - Portfolio
  การจัดงานเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี
  พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสัมมนาการฝึกงาน
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูที่ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา
  งานฉลองวิหารหลวงพ่อหินมิ่งมงคลสถิตย์
  เตรียมอาชีวศึกษา Pre - Ved.
  ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
  ปฐมนเทศและอบรมคุณธรรม
  ประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัว) ประจำปี ๒๕๕๙
  พิธีมอบประกาศนียบัตร
  โรงเรียนคุณธรรม
  อบรมการสร้าง สื่อ e-learning
  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
  โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  รณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559
  วันครู
  วันเด็กแห่งชาติ
  สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง
  นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๕ ธันวามหาราช
  "BIG Cleaning Day"
  "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
  ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
  ประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม
  ท่านย้ายมาเราดีใจ
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๘
  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ?สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา? วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  มหกรรมตลาดนัด LBtech วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ
  วันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลั
  งานจากวันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ในรูปแบบย้อนยุค สมัยจอมพล ป. พิบูลส
  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายวิชาโปรแกรมกราฟิกส์ ในวันเสาร์ที่ ๕ กันยานยน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.
  โครงการพระสอนธรรมะ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๒๐๕ อาคาร ๘ วิทยาลัยเทคนิคลพบ
  โครงการบริหารงานบุคคล ในวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเท
  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ ? ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าตึก
  อบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม
  กีฬามหาสนุก ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  วันแม่แห่งชาติ จัดพิธีในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวย
  การแข่งขันกีฬาม่วยไทยและม่วยสากลสมัครเล่น "สระบุรีเกมส์" ในงานกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ
  สระบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดสระบุรี
  การแข่งขันสร้างสะพานด้วยไม้ไอศครีม ครั้งที่ 2 จัดโดยแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  ภูมิปัญญาไทย "กระท้อนทรงเครื่อง"
  โครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  การอบรมสัมนาการจัดทำงานวิจัยทางการศึกษา
  ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมนำความรู้และพัฒนาชีวิตนักศึกษาใหม่
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูที่ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558
  โครงการพัฒนางานกับเพื่อนบ้านอาเซียน (ศึกษาดูงานภาคใต้)
  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2558
  โครงการทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558
  โครงการพัฒนาคุณภาพการใช้ภาษาไทยของผู้เรียนในสังกัดอาชีวศึกษา ภาคกลาง วันที่ 9-13 มีนาคม 25
  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
  ภูมิปัญญาสร้างอาชีพถั่วแปบสมุนไพร
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558
  การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับนานาชาติ
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง
  5 ธันวา มหาราช ทีฆายุโกโหตุมหาราชา
  การประกวดองค์ความรู้ การนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
  การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 2557
  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ และชีวอนามัย
  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ "การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ"
  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
  พัฒนาศักยภาพและปลูกจิตสำนึกของครูที่ปรึกษา
  เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  มวยสากลสมัครเล่น ในกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9
  กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
  การประกวดร้องเพลง "ร้องเพลงคืนความสุขให้ประชาชน"
  อบรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา "เรียนจบ พบงาน"
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการและรายงานผลในรูปแบบการวิจัย
  นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการสมรภูมิไอเดีย ปีแปด (Number 8)
  โครงการ "พัฒนาคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ 3D"
  อบรม "การสร้างแอนนิเมชั่นสองมิติ ด้วยโปรแกรม Adove Flash CS5"
  อบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษา ที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
  กีฬาสีต้านภัยยาเสพติด
  วันแม่แห่งชาติ
  มวยสากลและมวยไทยสมัครเล่น
  มหาชัยเกมส์
  คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
  พิธีเวียนเทียนและถวายเที่ยนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
  รณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2557
  โครงการให้ความรู้ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  เปิดบ้านวันเด็กสู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557
  บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์พี่น้อง
  โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
  LB tech. Got talent ต้านยาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  การจัดทำสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย
  วันไหว้ครู
  เขียนแผนธุรกิจและศึกษาดูงาน
  วันงดสูบบุหรี่โลก
  ภูมิปัญญาไทย กระท้อนลอยแก้ว
  ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมนำความรู้และพัฒนาชีวิตนักศึกษาใหม่
  ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2557
  ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
  โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน (รายก่อนเรียนจบ)
  โครงการอบรมความรู้การตลาดยุคใหม่อาเซียน เพื่อรองรับการเปิดอาเซียน (AEC)
  โครงการแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
  โครงการภูมิปัญญาสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  โครงการวิทย์รักษาโลก ประจำปีการศึกษา 2556 (สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้)
  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557