นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      

Untitled Document

.:: โครงการ ::.

 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทสุนทรพจน์ภาษาไทย
 แข่งขันทักษะพื้นฐาน(รักการอ่าน)อศจ.ลพบุรี ปีการศึกษา2559
 แข่งขันทักษะพื้นฐาน(เล่านิทานพื้นบ้าน)อศจ.ลพบุรี ปีการศึกษา2559
 เชิดชูครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
 การติดตามผลการเรียนนักศึกษาอย่างเป็นระบบ
 ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 100 %
 เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
 อบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมนักเรียนนักศึกษาในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
 จัดทำแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1
 จัดทำแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1
 ฝึกอบรมพัฒนาครูที่ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา
 โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาคหกรรมศาตร์ ปีการศึกษา 2559
 โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดโดยใช้ Arduino
 โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบน Raspberry Pi
 การพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
 ตลาดนัด LBTECH
 อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 2)
 ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ
 เพิ่มประสบการณ์ทำธุรกิจ ศึกษาดูงาน
 อบรมเชิงปฏิบัติการ Google For Education
 อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ
 โครงการนักศึกษาใหม่แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมดูงานสถานประกอบการ ณ. บริษัท ไทยมาลายา วันที่ 22 กันยายน 2558
 นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เพื่อสิ่งแวดล้อม
 การวางแผนงานการก่อสร้างสะพานในทะเลน้ำลึก
 แข่งขันสร้างโครงสร้างสะพานไม้ไอศครีม
 การตลาด 360 องศา
 เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
 นักเรียนนักศึกษาใหม่ศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 โครงการอบรมผู้ดูแลระบบภายในหน่วยงาน
 โครงการสร้างพลังขับเคลื่อน ปีแห่งการสร้างคุณค่า ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา