Sizlerin memnuniyetini garanti eden en iyi bedava porno videoları arıyorsanız, daha fazla arama, çünkü hepsi burada! Zevkiniz için, seksi sarışınlardan garip Asyalılara, ateşli bebeklerden azgın olgun kadınlara kadar ihtiyacınız olan her bedava porno kategorilerine sahibiz, hepsi burada!
นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      

Untitled Document

.:: โครงการ ::.

 จิตอาสาช่างเชื่อมพัฒนา ชุมชน สังคม และพระพุทธศาสนา
 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาไทยตามแนวพระราชดำริของเศรษฐกิจพอเพียง แผนกวิชาคหกรรมศาตร์ ปี 2562
 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทสุนทรพจน์ภาษาไทย
 แข่งขันทักษะพื้นฐาน(รักการอ่าน)อศจ.ลพบุรี ปีการศึกษา2559
 แข่งขันทักษะพื้นฐาน(เล่านิทานพื้นบ้าน)อศจ.ลพบุรี ปีการศึกษา2559
 เชิดชูครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
 การติดตามผลการเรียนนักศึกษาอย่างเป็นระบบ
 ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 100 %
 เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
 อบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมนักเรียนนักศึกษาในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
 จัดทำแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1
 จัดทำแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1
 ฝึกอบรมพัฒนาครูที่ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา
 โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาคหกรรมศาตร์ ปีการศึกษา 2559
 โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดโดยใช้ Arduino
 โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบน Raspberry Pi
 การพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
 ตลาดนัด LBTECH
 อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 2)
 ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ
 เพิ่มประสบการณ์ทำธุรกิจ ศึกษาดูงาน
 อบรมเชิงปฏิบัติการ Google For Education
 อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ
 โครงการนักศึกษาใหม่แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมดูงานสถานประกอบการ ณ. บริษัท ไทยมาลายา วันที่ 22 กันยายน 2558
 นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เพื่อสิ่งแวดล้อม
 การวางแผนงานการก่อสร้างสะพานในทะเลน้ำลึก
 แข่งขันสร้างโครงสร้างสะพานไม้ไอศครีม
 การตลาด 360 องศา
 เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
 นักเรียนนักศึกษาใหม่ศึกษาดูงานสถานประกอบการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 โครงการอบรมผู้ดูแลระบบภายในหน่วยงาน
 โครงการสร้างพลังขับเคลื่อน ปีแห่งการสร้างคุณค่า ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา