นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 11 คน
Today 15
Yesterday 269
This Month 5,110
Last Month 7,616
This Year 37,758
Last Year 45,378
ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

         วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาที่มีระบบกาบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและความชำนาญตามสาขาวิชาชีพ มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน     

พันธกิจ
  1. นำระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ได้มาตรฐานมาปรับใช้ เพื่อระบบประกันคุณภาพ
  2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  3. ผลิตนักศึกษาเพื่อเป็นบุคลากรทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาด แรงงาน
  4. จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถานศึกษา

ปรัชญาสถานศึกษา 

       " สามัคคี    มีวินัย    ใฝ่ความรู้    ชูคุณธรรม"

อัตลักษณ์

      "ทักษะดี    บริการชุมชนเด่น"

 

เอกลักษณ์

      "วิชาชีพเด่น     เน้นรับใช้สังคม"