นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2016
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 6 คน
Today 70
Yesterday 187
This Month 3,068
Last Month 7,098
This Year 10,166
Last Year 81,198
ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document

ดาวน์โหลดไฟล์

มีแบบฟอร์มทั้งหมด   24   แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์ม [ สำหรับ นักศึกษา ]
   ฟอร์มตารางนักเรียน
   ใบขอเวลาเรียน รด
   แบบประเมินผลการฝึกงานของนัก้รียนนักศึกษา
   แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
   แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวส.
   แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวช.
   คำร้องขอย้ายสถานประกอบการ
   แบบสำรวจข้อมูลสถานประกอบการ
   คำร้องขอฝึกงาน ระดับ ปวส.
   คำร้องขอฝึกงาน ระดับ ปวช.
   หนังสือยินยอมผู้ปกครอง
   ประวัตินักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
   บันทึกข้อความภายใน
   คำร้องขอส่งตัวไปเรียนสถานศึกษาอื่น
   คำร้องทั่วไป
   คำร้องขอลาออก
   คำร้องขอลาพักการเรียน
   คำร้องขอใบรับรอง
   คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
   คำร้องขอจบการศึกษา
   ขออนุญาตเรียนคู่ขนาน
   ขอถอนรายวิชา
   การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน
   คำร้องขอกลับเข้าเรียน

 

มีแบบฟอร์มทั้งหมด   90   แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์ม [ สำหรับ ครู/เจ้าหน้าที่]
   แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครู (นิเทศการสอน)
   บันทึกส่งงานวิจัย2561(DOC)
   บันทึกส่งงานวิจัย2561
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 (ม1-ม.4)
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 ( ส่วนหน้า)
   คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
   ใบอนุมัติตัวบุคคลสอนแทน
   ่รายละเอียดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2561
   ใบสมัครเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปี 2561
   ส.1
   ใบสมัครการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ
   แบบฟอร์มประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
   แบบรายงานผลการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ
   แบบ ว.3 ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
   แบบ ว.2 ส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
   แบบ ว.1 แบบส่งรายชื่อครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
   แบบฟอร์มโครงการสอน
   แบบรายการตรวจสอบการนำไปใช้
   แบบบันทึกส่งแผนการจัดการเรียนรู้
   ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
   ฟอร์มบัญชีสรุป
   ฟอร์มตารางการใช้พื้นที่
   ฟอร์มตารางบุคคล
   ฟอร์มตารางนักเรียน
   ฟอร์มตารางสอนบุคคล
   SAR60
   แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ
   ขอใช้รถวิทยาลัย นิเทศฝึกงาน
   แบบนิเทศติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้เรียน (ทวิภาคี)
   อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ยุค Thailand 4.0
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
   ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 8 มกราคม 2561
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับย่อ)
   รายชื่อหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2560
   บันทึกข้อความรายงานผลนิเทศ
   บันทึกขอใช้รถยนต์ในจังหวัด-ต่างจังหวัด
   บันทึกขอซ่อมครุภัณฑ์
   ปฏิทินการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   แบบบันทึกรายการกิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดเก็บข้อมูล
   ห้อง Smart class room
   ห้องโสตทัศนศึกษา
   ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอุตสาหกรรมฯ
   ห้องประชุมโรงอาหารชั้น 2
   แบบฟอร์มใช้ห้องประชุมทะเลชุบศร