นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 7 คน
Today 82
Yesterday 148
This Month 4,463
Last Month 5,222
This Year 54,657
Last Year 82,567
ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document

ดาวน์โหลดไฟล์

มีแบบฟอร์มทั้งหมด   21   แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์ม [ สำหรับ นักศึกษา ]
   แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน
   คำร้องขอฝึกงานในสถานประกอบการ
   คำร้องขอย้ายสถานประกอบการ
   ฟอร์มตารางนักเรียน
   ใบขอเวลาเรียน รด
   แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
   แบบสำรวจข้อมูลสถานประกอบการ
   หนังสือยินยอมผู้ปกครอง
   ประวัตินักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
   บันทึกข้อความภายใน
   คำร้องขอส่งตัวไปเรียนสถานศึกษาอื่น
   คำร้องทั่วไป
   คำร้องขอลาออก
   คำร้องขอลาพักการเรียน
   คำร้องขอใบรับรอง
   คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
   คำร้องขอจบการศึกษา
   ขออนุญาตเรียนคู่ขนาน
   ขอถอนรายวิชา
   การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน
   คำร้องขอกลับเข้าเรียน

 

มีแบบฟอร์มทั้งหมด   125   แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์ม [ สำหรับ ครู/เจ้าหน้าที่]
   ส.1
   บันทึกขอใช้รถในจังหวัด-ต่างจังหวัด
   บันทึกขอซ่อมครุภัณฑ์
   หนังสือเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2563
   แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้ารายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2564
   (ร่าง) งบประมาณจัดสรรให้แผนกต่างๆ ปีงบประมาณ 2565
   ใบเสนอชื่อโครงการเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565
   ตัวอย่าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์และครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับย่อ)
   แบบรายงานผลนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
   แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2563
   แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ปี2563 ระดับปริญญาตรี
   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563
   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
   แบบฟอร์มเขียนโครงการปีงบประมาณ 2564
   ร่าง ผังปฏิบัติราชการประจำปี 2564
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับแก้ไข
   แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขอเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น
   แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น
   แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตรระยะสั้น
   แบบฟอร์มบันทึกส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 2563
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2563
   ฟอร์มบัญชีสรุปรายละเอียดคาบสอน
   ฟอร์มตารางสอนพื้นที่
   ฟอร์มตารางสอนนักเรียน
   ฟอร์มตารางสอนบุคคล
   วัสดุการศึกษา จัดสรรให้แผนก 2562
   แบบฟอร์มเขียนโครงการ 2563
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับย่อ)
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
   แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมประดู่แดง
   แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์
   แบบฟอร์ม SAR หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
   ส่วนหน้า แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
   ส่วนหน้า แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
   แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมทานตะวัน
   ใบสม้ครเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2562(PDF)
   ใบสม้ครเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2562
   บันทึกส่งงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562
   บันทึกส่งงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562
   ปฏิทิน 62
   บันทึกข้อความ ขออนุญาติเปลี่ยนเวร
   สผ.1, สผ.1(แผ่นแนบ)