นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 4 คน
Today 97
Yesterday 164
This Month 3,680
Last Month 7,674
This Year 22,982
Last Year 82,567
ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document

ดาวน์โหลดไฟล์

มีแบบฟอร์มทั้งหมด   23   แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์ม [ สำหรับ นักศึกษา ]
   ฟอร์มตารางนักเรียน
   ใบขอเวลาเรียน รด
   แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
   แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวส.
   แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวช.
   คำร้องขอย้ายสถานประกอบการ
   แบบสำรวจข้อมูลสถานประกอบการ
   คำร้องขอฝึกงาน ระดับ ปวส.
   คำร้องขอฝึกงาน ระดับ ปวช.
   หนังสือยินยอมผู้ปกครอง
   ประวัตินักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
   บันทึกข้อความภายใน
   คำร้องขอส่งตัวไปเรียนสถานศึกษาอื่น
   คำร้องทั่วไป
   คำร้องขอลาออก
   คำร้องขอลาพักการเรียน
   คำร้องขอใบรับรอง
   คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
   คำร้องขอจบการศึกษา
   ขออนุญาตเรียนคู่ขนาน
   ขอถอนรายวิชา
   การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน
   คำร้องขอกลับเข้าเรียน

 

มีแบบฟอร์มทั้งหมด   119   แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์ม [ สำหรับ ครู/เจ้าหน้าที่]
   ส.1
   แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ปี2563 ระดับปริญญาตรี
   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563
   แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2563
   ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
   แบบฟอร์มเขียนโครงการปีงบประมาณ 2564
   ร่าง ผังปฏิบัติราชการประจำปี 2564
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับแก้ไข
   แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขอเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น
   แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น
   แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตรระยะสั้น
   แบบฟอร์มบันทึกส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 2563
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2563
   บันทึกขอใช้รถยนต์ในจังหวัด-ต่างจังหวัด
   บันทึกขอซ่อมครุภัณฑ์
   ฟอร์มบัญชีสรุปรายละเอียดคาบสอน
   ฟอร์มตารางสอนพื้นที่
   ฟอร์มตารางสอนนักเรียน
   ฟอร์มตารางสอนบุคคล
   วัสดุการศึกษา จัดสรรให้แผนก 2562
   แบบฟอร์มเขียนโครงการ 2563
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับย่อ)
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
   แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมประดู่แดง
   แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์
   แบบฟอร์ม SAR หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
   ส่วนหน้า แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
   ส่วนหน้า แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
   แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมทานตะวัน
   ใบสม้ครเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2562(PDF)
   ใบสม้ครเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2562
   บันทึกส่งงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562
   บันทึกส่งงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562
   ปฏิทิน 62
   บันทึกข้อความ ขออนุญาติเปลี่ยนเวร
   สผ.1, สผ.1(แผ่นแนบ)
   ส.2
   แบบประเมินผลการฝึกงานองนักเรียนนักศึกษา
   แบบนิเทศติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้เรียน (ระบบทวิภาคี)
   ฟอร์มตารางนักเรียน
   ฟอร์มตารางการใช้พื้นที่
   ฟอร์มตารางสอนบุคคล
   โครงการสอน
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับย่อ)
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
   แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครู (นิเทศการสอน)
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 (ม1-ม.4)
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 ( ส่วนหน้า)
   คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
   ใบอนุมัติตัวบุคคลสอนแทน
   ใบสมัครการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ
   แบบฟอร์มประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
   แบบรายงานผลการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ
   แบบ ว.3 ส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
   แบบ ว.2 ส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
   แบบ ว.1 แบบส่งรายชื่อครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
   แบบฟอร์มโครงการสอน
   แบบรายการตรวจสอบการนำไปใช้
   แบบบันทึกส่งแผนการจัดการเรียนรู้
   ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
   ฟอร์มบัญชีสรุป
   SAR60
   แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ
   ขอใช้รถวิทยาลัย นิเทศฝึกงาน
   อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ยุค Thailand 4.0
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
   ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 8 มกราคม 2561
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับย่อ)
   รายชื่อหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2560
   บันทึกข้อความรายงานผลนิเทศ
   ปฏิทินการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   แบบบันทึกรายการกิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดเก็บข้อมูล
   แบบฟอร์มใช้ห้องประชุมทะเลชุบศร
   แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
   แบบฟอร์ม SAR บุคคล 60 (ส่วหน้า ปก - สารบัญ)
   แบบฟอร์ม SAR บุคคล 60 ( เนื้อหาข้อมูล ส่วนที่1- ส่วนที่7 )
   แบบฟอร์ม SAR บุคคล 59
   ปฏิทินปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2560
   ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   แบบประเมิน 3.5 ความพึงพอใจระบบฐานข้อมูล โปรแกรม RMS 2016 สำหรับนักเรียน นักศึกษา
   แบบประเมิน 3.5 ความพึงพอใจระบบฐานข้อมูล โปรแกรม RMS 2016 สำหรับครูและบุคลากร
   แบบประเมิน 3.9 บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา
   แบบประเมิน 3.9 บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ สำหรับครูและบุคลากร
   แบบประเมิน 3.8 สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ในการใช้อาคารสถานที่
   แบบประเมิน 2.4 ความพึงพอใจของผู้เรียที่มีต่อการสอนของครู
   แบบประเมิน 2.1 ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
   แบบนิเทศติดตามการประเมินผลการฝึกงานของผู้เรียน
   แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2560
   แบบคัดกรองผู้เรียนเพื่อจำแนกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา ต่อแผ่น 2
   แบบคัดกรองผู้เรียนเพื่อจำแนกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา
   รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำเดือน ก.ย.
   รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำเดือน ส.ค.
   รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำเดือน ก.ค.
   รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำเดือน มิ.ย.
   รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำเดือน พ.ค.
   บันทึกการเข้าพบครูที่ปรึกษา
   ใบรับรองสารปลอดยาเสพติด
   ประวัตินักเรียนนักศึกษา
   แผนที่แสดงการเดินทางจากโรงเรียนไปบ้าน
   Peer Group
   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปี58 (ปก)
   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปี58 (เนื้อหา)
   บันทึกข้อความขออนุญาตใช้ห้องประชุม/อาคารสถานที่ ในการจัดกิจกรรมโครงการ
   สผ.๒
   บันทึกขอเบิกหมึกเครื่องพิมพ์
   บันทึกขอเบิกวัสดุสำนักงาน
   ใบเบิกยา
   รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ประจำปี 2557
   ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
   บันทึกข้อความภายใน
   เอกสารขอรับบัญชีผู้ใช้สำหรับเข้าใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี-ครูและบุคกร
   แบบฟอร์มโครงการ
   คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙