นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 5 คน
Today 111
Yesterday 153
This Month 3,942
Last Month 6,528
This Year 64,718
Last Year 45,378
ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document

ดาวน์โหลดไฟล์

มีแบบฟอร์มทั้งหมด   26   แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์ม [ สำหรับ นักศึกษา ]
   ใบขอเวลาเรียน รด
   แบบประเมินผลการฝึกงานของนัก้รียนนักศึกษา
   แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
   ฟอร์มตารางสอนเพื่อแนบกับคำร้องต่างๆ
   คำร้องขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา
   คำร้องขอเรียนร่วมกับหลักสูตรใหม่
   แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวส.
   แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวช.
   คำร้องขอย้ายสถานประกอบการ
   แบบสำรวจข้อมูลสถานประกอบการ
   คำร้องขอฝึกงาน ระดับ ปวส.
   คำร้องขอฝึกงาน ระดับ ปวช.
   หนังสือยินยอมผู้ปกครอง
   ประวัตินักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
   บันทึกข้อความภายใน
   คำร้องขอส่งตัวไปเรียนสถานศึกษาอื่น
   คำร้องทั่วไป
   คำร้องขอลาออก
   คำร้องขอลาพักการเรียน
   คำร้องขอใบรับรอง
   คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
   คำร้องขอจบการศึกษา
   ขออนุญาตเรียนคู่ขนาน
   ขอถอนรายวิชา
   การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน
   คำร้องขอกลับเข้าเรียน

 

มีแบบฟอร์มทั้งหมด   87   แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์ม [ สำหรับ ครู/เจ้าหน้าที่]
   แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ
   ขอใช้รถวิทยาลัย นิเทศฝึกงาน
   แบบนิเทศติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพของผู้เรียน (ทวิภาคี)
   อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ยุค Thailand 4.0
   แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
   บันทึกการจัดส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2560(PDF)
   บันทึกการจัดส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2560
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
   ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 8 มกราคม 2561
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับย่อ)
   รายชื่อหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2560
   บันทึกข้อความรายงานผลนิเทศ
   บันทึกขอใช้รถยนต์ในจังหวัด-ต่างจังหวัด
   บันทึกขอซ่อมครุภัณฑ์
   ปฏิทินการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   แบบบันทึกรายการกิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดเก็บข้อมูล
   นำเสนอประกวดสิ่งประดิษฐ์2560
   ใบสมัครส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2560
   ห้อง Smart class room
   ห้องโสตทัศนศึกษา
   ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอุตสาหกรรมฯ
   ห้องประชุมโรงอาหารชั้น 2
   แบบฟอร์มใช้ห้องประชุมทะเลชุบศร
   แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
   แบบฟอร์ม SAR บุคคล 60 (ส่วหน้า ปก - สารบัญ)
   แบบฟอร์ม SAR บุคคล 60 ( เนื้อหาข้อมูล ส่วนที่1- ส่วนที่7 )
   แบบฟอร์ม SAR บุคคล 59
   ปฏิทินปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2560
   ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   แบบประเมิน 3.5 ความพึงพอใจระบบฐานข้อมูล โปรแกรม RMS 2016 สำหรับนักเรียน นักศึกษา
   แบบประเมิน 3.5 ความพึงพอใจระบบฐานข้อมูล โปรแกรม RMS 2016 สำหรับครูและบุคลากร
   แบบประเมิน 3.9 บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา
   แบบประเมิน 3.9 บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ สำหรับครูและบุคลากร
   แบบประเมิน 3.8 สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ในการใช้อาคารสถานที่
   แบบประเมิน 2.4 ความพึงพอใจของผู้เรียที่มีต่อการสอนของครู
   แบบประเมิน 2.1 ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
   ฟอร์มบัญชีสรุป
   ฟอร์มตารางสอนการใช้พื้นที่
   ฟอร์มตารางสอนนักเรียน
   ฟอร์มตารางสอนครู
   แบบนิเทศติดตามการประเมินผลการฝึกงานของผู้เรียน
   รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น
   ตารางรายชื่อกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 2559
   รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
   รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขัน ประเภทวิชาคหกรรม, ศิลปกรรม, ท่องเที่ยว, สารสนเทศ
   รายละเอีดและเกณฑ์การแข่งขัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขัน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (2)
   รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขัน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (1)
   แบบแจ้งรายชื่อสาขาวิชาชีพทักษะการแข่งขันและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
   แบบส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
   แบบส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
   แบบส่งรายชื่อครูผู้ควบคุมและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
   ใบสอนชดเชย
   ใบอนุมัติตัวบุคคลสอนแทน
   ใบสมัครเข้าร่วมประกวดระดับ-อศจ.ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2559
   ใบสมัครเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอศจ. ปี 2559
   แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2560
   แบบคัดกรองผู้เรียนเพื่อจำแนกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา ต่อแผ่น 2
   แบบคัดกรองผู้เรียนเพื่อจำแนกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา
   รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำเดือน ก.ย.
   รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำเดือน ส.ค.
   รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำเดือน ก.ค.
   รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำเดือน มิ.ย.
   รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำเดือน พ.ค.
   บันทึกการเข้าพบครูที่ปรึกษา
   ใบรับรองสารปลอดยาเสพติด
   ประวัตินักเรียนนักศึกษา
   แผนที่แสดงการเดินทางจากโรงเรียนไปบ้าน
   Peer Group
   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปี58 (ปก)
   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปี58 (เนื้อหา)
   บันทึกข้อความ ขออนุญาติเปลี่ยนเวร
   บันทึกข้อความขออนุญาตใช้ห้องประชุม/อาคารสถานที่ ในการจัดกิจกรรมโครงการ
   สผ.๒
   สผ.1,สผ.1 (แผ่นแนบ)
   ส.2
   บันทึกขอเบิกหมึกเครื่องพิมพ์
   บันทึกขอเบิกวัสดุสำนักงาน
   ใบเบิกยา
   รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ประจำปี 2557
   บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ
   ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
   บันทึกข้อความภายใน
   เอกสารขอรับบัญชีผู้ใช้สำหรับเข้าใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี-ครูและบุคกร
   แบบฟอร์มโครงการ
   คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙