นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


นายวีระเดช     เหลืองหิรัญ
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี)

ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-coop.net
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 1 คน
Today 33
Yesterday 258
This Month 6,112
Last Month 6,758
This Year 37,603
Last Year 57,254
ผู้ดูแลระบบ

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 

สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รหัสสถานศึกษา : 1316016101 
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ที่อยู่ : 323 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
เว็ปไซต์วิทยาลัย : http://www.lbtech.ac.th

         วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2510 โดยรวม 3 สถาบันเข้าด้วยกันคือ โรงเรียนช่างกลลพบุรี จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2500 ในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ต่อมาได้แยกออกมา โรงเรียนโคกกะเทียม ไปรวมกับแผนกช่างยนต์ ของโรงเรียนการช่างลพบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่ 18 ไร่เศษ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างกลลพบุรี” 

         โรงเรียนช่างกลลพบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2500 ในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ต่อมาได้แยกออกจากโรงเรียน โคกกะเทียม วิทยาลัย ไปรวมกับแผนกช่างยนต์ของโรงเรียนการช่างลพบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่ 18 ไร่เศษ ใช้ชื้อว่า “โรงเรียนช่างกลลพบุรี“

         โรงเรียนการช่างลพบุรี ชื่อเดิมว่าโรงเรียนช่างไม้ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2481 ที่ถนน พระยากำจัด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ 6 ไร่2 งาน 16 ตารางวา เปิดสอนทั้งระดับประถมมธัยม อาชีวศึกษาตอนต้น และระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย ในวิชาช่างไม้ ช่างทาสีน้ำมัน และช่างยนต์ โรงเรียนการช่างสตรีลพบุรี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2496 ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปัจจุบัน เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2498 โรงเรียนการช่างสตรีบ้านหมี่ได้ย้ายจากบ้านหมี่มารวมเข้าด้วยกัน และขยาย การเรียนถึงประโยคอาชีวศึกษาขั้นสูง เปิดสอนในแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกอาหารและโภชนาการ และแผนกหัตถกรรม  

         ทั้ง 3 โรงรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคนิคลพบุรี” เนื้อที่ประมาณ 47 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา ซึ่งเป็นเนื้อที่ รวมระหว่างโรงเรียนช่างกลลพบุรีกับโรงเรียนการช่างลพบุรี ตั้งอยู่อยู่ริมถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตรงข้ามกับศูนย์สงครามพิเศษ ติดกับวิทยาลัยครูเทพสตรี เปิดสอนในระดับ ปวช. พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ปวส. เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี” ต่อมาได้เปลี่ยนใหม่อีกเป็น “วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี” เมื่อพ.ศ. 2522 ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษา     ประมาณ 5,000

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

         วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาที่มีระบบกาบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและความชำนาญตามสาขาวิชาชีพ มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน     

พันธกิจ
  1. นำระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ได้มาตรฐานมาปรับใช้ เพื่อระบบประกันคุณภาพ
  2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  3. ผลิตนักศึกษาเพื่อเป็นบุคลากรทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาด แรงงาน
  4. จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถานศึกษา

ปรัชญาสถานศึกษา 

       " สามัคคี    มีวินัย    ใฝ่ความรู้    ชูคุณธรรม"

อัตลักษณ์

      "ทักษะดี    บริการชุมชนเด่น"

 

เอกลักษณ์

      "วิชาชีพเด่น     เน้นรับใช้สังคม"