นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 10 คน
Today 110
Yesterday 164
This Month 3,680
Last Month 7,674
This Year 22,982
Last Year 82,567
ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document

ติดต่อเรา

 

        แผนก / งาน       โทรศัพท์  โทรสาร
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  036-411083 หรือ 036-412328  036-411666
งานประชาสัมพันธ์  036-411083 ต่อ 100  
งานบุคลากร  036-411083 ต่อ 101  
งานการเงิน  036-411083 ต่อ 102  
รองฯฝ่ายส่งเสริม  036-411083 ต่อ 103  
งานทะเบียน  036-411083 ต่อ 104  
งานประกันคุณภาพฯ  036-411083 ต่อ 105  
งานแนะแนว  036-411083 ต่อ 106  
รองฯฝ่ายกิจการนักศึกษา  036-411083 ต่อ 108  
งานกิจกรรม  036-411083 ต่อ 109  
เลขาผู้อำนวยการ  036-411083 ต่อ 110  
ผู้อำนวยการ  036-411083 ต่อ 111  
งานวิชาการ  036-411083 ต่อ 112  
รองฯฝ่ายวิชาการ  036-411083 ต่อ 113  
งานสารบรรณ  036-411083 ต่อ 114  
งานทวิภาคี  036-411083 ต่อ 115  
งานเอกสารการพิมพ์  036-411083 ต่อ 116  
รองฯฝ่ายวางแผนฯ  036-411083 ต่อ 117  
งานแผนงบประมาณฯ  036-411083 ต่อ 118  
งานศูนย์ข้อมูล  036-411083 ต่อ 119  
วิชาพลานามัย  036-411083 ต่อ 120  
วิชาคณิตศาสตร์  036-411083 ต่อ 121  
สหกรณ์  036-411083 ต่อ 122  
งานพัสดุ 1  036-411083 ต่อ 123  
งานพัสดุ 2  036-411083 ต่อ 124  
งานวิทยบริการ  036-411083 ต่อ 125  
งานสื่อการเรียนการสอน  036-411083 ต่อ 126  
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  036-411083 ต่อ 127,128,130  
ศูนย์นิเทศน์  036-411083 ต่อ 131  
แผนกวิชาช่างยนต์  036-411083 ต่อ 132,134,135  
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  036-411083 ต่อ 133  
โครงการน้ำ  036-411083 ต่อ 136  
งานอาคารสถานที่  036-411083 ต่อ 139  
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  036-411083 ต่อ 140,141  
ศูนย์เรือใบ  036-411083 ต่อ 142  
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ  036-411083 ต่อ 143,146,147  
ไดเรคเซลส์  036-411083 ต่อ 144  
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  036-411083 ต่อ 145  
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์  036-411083 ต่อ 148  
แผนกวิชาออกแบบ  036-411083 ต่อ 149  
แผนกวิชาช่างเชื่อม  036-411083 ต่อ 150,151  
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  036-411083 ต่อ 152,153,155  
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน  036-411083 ต่อ 154  
แผกวิชาคหกรรมผ้า  036-411083 ต่อ 156  
แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป  036-411083 ต่อ 157  
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  036-411083 ต่อ 158,159,160,161  
วิชาวิทยาศาสตร์  036-411083 ต่อ 162  
วิชาสังคม  036-411083 ต่อ 163  
วิชาภาษาไทย  036-411083 ต่อ 164  
วิชาภาษาอังกฤษ  036-411083 ต่อ 165  
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  036-411083 ต่อ 166,168,169  
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  036-411083 ต่อ 167  
แผนกวิชาคหกรรมอาหาร  036-411083 ต่อ 172,173  
งานปกครอง  036-411083 ต่อ 175  
งานพยาบาล  036-411083 ต่อ 176  
รักษาความปลอดภัย(ป้อมยาม)  036-411083 ต่อ 177