-->
นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


นายวีระเดช     เหลืองหิรัญ
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี)

ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-coop.net
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 20 คน
Today 244
Yesterday 298
This Month 5,674
Last Month 3,973
This Year 23,549
Last Year 57,254
ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

   
นายวีระเดช     เหลืองหิรัญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
นายจตุพร หมอโอสถ   
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายธนู     ศิริวรรณ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวางแผนงานและ
ความร่วมมือ
นายไชยอนันท์  อาทิจจวงศ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
นายอำนาจ     ปานหิรัญ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัสดุ
- งานอาคารสถานที่
- งานทะเบียน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- งานความร่วมมือ
- งานวิจัยพัฒนาและสิ่งประดิษฐ์
- งานกันคุณภาพและมาตรฐาน
ศึกษา
- งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ
- งานฟาร์มและโรงงาน
- งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
- งานครูที่ปรึกษา
- งานปกครอง
- งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน
- งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
- งานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน
- แผนกวิชา
- งานพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานวิทยบริการและห้องสมุด
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- งานสื่อการเรียนการสอน