นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


ดาวน์โหลดไฟล์
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 72 คน
Today 164
Yesterday 289
This Month 5,561
Last Month 6,497
This Year 59,260
Last Year 86,525
ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document

.:: หน่วยงานภายใน ::.

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ ฝ่านพัฒนากิจกรรมนักเรียน
- งานทวิภาคี
- งานหลักสูตร
- งานสื่อการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานวิทยบริการ
 
 
 
- งานพัสดุ
- งานการเงิน
- งานบุคลากร
งานทะเบียน
- งานการบัญชี
- งานอาคารสถานที่
- งานประชาสัมพันธ์
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานความร่วมมือ
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
-งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
 
- งานปกครอง
- งานครูที่ปรึกษา
- งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
- งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
- องค์การวิชาชีพในอนาคต